Skip to main content

Komunikat dotyczący sankcji

28-02-2023

Szanowni Państwo,

W związku z jednogłośnym przyjęciem w dniu 28.11.2022 r. przez Radę Unii Europejskiej decyzji o dodaniu naruszania sankcji do unijnego wykazu przestępstw zamieszczonego w Traktacie o funkcjonowaniu UE informujemy, iż Bank BPS, przez który dokonywane są rozliczenia przekazów przez Bank Spółdzielczy w Biłgoraju, podjął decyzję o wprowadzeniu kolejnych ograniczeń w realizacji przekazów z/do Rosji i Białorusi. Ograniczenia będą dotyczyć przekazów stanowiących płatność za transport na/z Białorusi towarów sankcjonowanych na terenie Rosji, dla których przekazane dokumenty świadczą o tym że wymiana towaru dotyczy Rosji. Jeżeli produkt objęty sankcjami wywieziony z UE do państwa trzeciego, w szczególności Białorusi, ma docelowo trafić do odbiorcy na terenie Rosji, Bank uznaje to jako udział w programie obchodzenia sankcji. Realizacja takich przekazów, w ocenie Banku Spółdzielczego w Biłgoraju, mogłaby zostać uznana przez instytucje nadzorcze za jawny udział w obchodzeniu sankcji.

Artykuł 12 Rozporządzenia 833/2014 z dnia 31.07.2014 r.
(link do rozporządzenia - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0833-20221007&from=EN#tocId53)

Zakazuje się świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście zakazów ustanowionych niniejszym rozporządzeniem.

W związku z tym takie przekazy będą zwracane do nadawcy.